Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene ticketvoorwaarden wordt verstaan onder:

-Speeltuinvereniging Philipsdorp , de entiteit welke haar kaartverkoopservice aanbiedt aan Gebruiker onder de naam “Speeltuinvereniging Philipsdorp”, en gevestigd is aan Anthony van Leeuwenhoeklaan 30 te Eindhoven

ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 40240463.

-Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Speeltuinvereniging Philipsdorp georganiseerd evenement dat via het Ticketservice platform wordt verkocht;

-Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Ticketservice platform Ticket(s) koopt van Speeltuinvereniging Philipsdorp voor een georganiseerd evenement;

 1. Toepasselijkheid van deze algemene ticketvoorwaarden

2.1 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Ticketservice platform voor de aankoop van Ticket(s) waarbij steeds rechtstreeks en eenmalig een overeenkomst op afstand tot stand tot stand tussen Speeltuinvereniging Philipsdorp en de Gebruiker. Op het moment dat een Gebruiker via het Ticketservice platform van de Opdrachtgever een ticket koopt, ontstaat er een overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Speeltuinvereniging Philipsdorp.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, ongeacht of deze door de Gebruiker of een andere derde worden gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Speeltuinvereniging Philipsdorp kan deze algemene ticketvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing zodra deze beschikbaar zijn in het Ticketservice platform.

 1. Gebruik van het account in het Ticketservice platform

3.1 Het Ticketservice platform maakt bij aankoop van een ticket voor gebruiker automatisch een gebruikersaccount aan. Hierbij dienen verschillende persoonsgegevens ingevuld te worden. Om een gebruikersaccount aan te maken, is de volgende informatie van de Gebruiker vereist:

 1. a) voornaam;
 2. b) achternaam;
 3. c) e-mail;

3.2 De Gebruiker moet minimaal aan de volgende vereisten voldoen:

 1. a) een Gebruiker moet een account hebben op het platform;
 2. b) een Gebruiker moet per e-mail bereikbaar zijn.

3.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in zijn gebruikersaccount.

3.4 Speeltuinvereniging Philipsdorp is onder alle omstandigheden en te allen tijde gerechtigd om een aankoop van een Ticket niet via het Ticketservice platform te verwerken of onder andere voorwaarden te voldoen.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van zijn gebruikersaccount. Speeltuinvereniging Philipsdorp raadt de Gebruiker aan een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig op te slaan en geheim te houden.

3.6 De Gebruiker mag anderen zijn persoonlijke account niet laten gebruiken. Speeltuinvereniging Philipsdorp is niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van het gebruikersaccount.

3.7 Bij de aankoop van Ticket(s) stemt de Gebruiker ermee in te handelen in overeenstemming met deze algemene ticketvoorwaarden.

3.9 Speeltuinvereniging Philipsdorp is niet aansprakelijk voor te late of onduidelijke overdracht van informatie of manifeste schrijffouten, ongeacht wie de informatie betreft of aan wie deze wordt verstrekt.

3.10 Speeltuinvereniging Philipsdorp kan alle maatregelen nemen die het noodzakelijk acht, inclusief maar niet beperkt tot het blokkeren of wissen van het gebruikersaccount of het blokkeren van de verkoop en / of aankoop van ticket(s) in het Ticketserviceplatform. Meer specifiek kan de toegang tot het gebruikersaccount worden geweigerd of beperkt, afhankelijk van het commerciële verleden van de Gebruiker en zijn gedrag op het Ticketservice platform, alles naar eigen goeddunken van Speeltuinvereniging Philipsdorp.

 1. Het Ticketservice platform

4.1 Het Ticket is een toegangsbewijs van een door Speeltuinvereniging Philipsdorp georganiseerd evenement dat aan Gebruiker via het Ticketservice platform wordt aangeboden. De Gebruiker van het Ticketservice platform gaat voor het kopen van Ticket(s) een overeenkomst op afstand aan met Speeltuinvereniging Philipsdorp zoals bedoelt in art. 6:230g BW e.v. Speeltuinvereniging Philipsdorp behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op afstand te wijzigen.

4.2 De verkoopprijs van de Ticket(s) wordt in het Ticketservice platform kenbaar gemaakt aan de Gebruiker. De Gebruiker is bij een aankoop van de Ticket(s) het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele servicekosten per ticket verschuldigd aan Speeltuinvereniging Philipsdorp. De Gebruiker kan de Ticket(s) online betalen via de aangeboden betaalmethodes. De transactiekosten voor de aankoop van Ticket(s) worden op het Ticketservice platform vermeld. Speeltuinvereniging Philipsdorp behoudt het recht de prijzen en kosten tussentijds aan te passen.

4.3 De Gebruiker ontvangt na voldoening van de verkoopprijs de Ticket(s) via e-mail.

4.4 Gebruiker is verantwoordelijk zich te informeren over het evenement waarvoor Ticket(s) zijn Gekocht.

4.4 Bij aankoop van de Ticket(s) is er een finale overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Speeltuinvereniging Philipsdorp tot stand gekomen. Door de aard van de dienst is het niet mogelijk de koop op afstand van de Ticket(s) te ontbinden. De consument stemt – door het aanvaarden van deze algemene ticketvoorwaarden – er uitdrukkelijk voorafgaand mee in dat de digitale inhoud van de Ticket(s) direct ter beschikking word(en) gesteld en dat de Gebruiker afstand doet van zijn recht tot ontbinding.

4.5 Speeltuinvereniging Philipsdorp ontvangt via het Ticketservice platform persoonsgegevens van de Gebruiker. Tijdens het gebruik van de Ticketservice, zullen de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld:

 1. a) Voornaam en achternaam;
 2. b) E-mailadres;
 3. c) IP-adres van de internetverbinding opgelost door het gebruikte apparaat;
 4. d) Informatie verzameld door cookies;
 5. e) Andere informatie van het gebruikersaccount;

4.6 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens voor Speeltuinvereniging Philipsdorp is het leveren van Ticket(s) aan Gebruikers. De grondslag die hiervoor wordt gebruikt is de toestemming van de Gebruiker, de uitvoering van de Overeenkomst en/of dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Speeltuinvereniging Philipsdorp. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is een om de Gebruiker te identificeren en een koop op afstand met de Gebruiker mogelijk te maken.

Het middel wat Speeltuinvereniging Philipsdorp hiervoor gebruikt is het Ticketservice platform. Hierdoor kan de Gebruiker het Ticketservice platform gebruiken. Andere doeleinden zijn verbetering van het Ticketservice platform en de mogelijkheid om contact op te nemen met de Gebruiker. Speeltuinvereniging Philipsdorp word als individueel verwerkingsverantwoordelijke getypeerd.

 1. Licentie voor gebruik van het Ticketservice platform

5.1 Onder deze algemene ticketvoorwaarden verleent Speeltuinvereniging Philipsdorp de Gebruiker een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om het Ticketservice platform te gebruiken.

5.2 Het gebruik van het Ticketservice platform is strikt persoonlijk en Gebruiker mag het Ticketservice platform niet delen met een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Speeltuinvereniging Philipsdorp. Het is de Gebruiker niet toegestaan het Ticketservice platform op enigerlei wijze te misbruiken. De informatie welke Gebruiker op het Ticketservice platform vertrekt zullen geen inbreuk maken op enige wet- en regelgeving. Gebruiker zal geen onjuiste verwantschappen met een ander natuurlijk persoon invoeren.

5.3 Speeltuinvereniging Philipsdorp behoudt zich het recht voor om het Ticketservice platform of enige andere dienst te wijzigen, op te schorten of op te schorten voor onderhoud, of te stoppen, tijdelijk of permanent, zonder dat Speeltuinvereniging Philipsdorp aansprakelijk is jegens de Gebruiker.

 1. Gegevensbescherming

6.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via het Ticketservice platform is Speeltuinvereniging Philipsdorp individueel verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens worden verwerkt middels het Ticketservice platform. De Gebruiker is debetrokkene. De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Het Ticketservice platform verwerkt alleen persoonsgegevensnamens en in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 Deze algemene ticketvoorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die de Gebruiker identificeert of waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. Het Ticketservice platform verwerkt persoonsgegevens door Gebruiker erom te vragen, daarnaast kunnen persoonsgegevens automatisch verzameld worden.

6.3 Speeltuinvereniging Philipsdorp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6.4 Elke doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) of aan een internationale organisatie buiten de EER vindt alleen plaats als er een passend beschermingsniveau is overeengekomen.

6.5 Persoonsgegevens worden door Speeltuinvereniging Philipsdorp bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden van verwerking te bereiken.

 1. Intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking het Ticketservice platform, inclusief maar niet beperkt tot de broncodes, websites, portalgegevensbestanden, de handelsmerken, ontwerpen en auteursrechten met betrekking tot de grafische gebruikersinterface, worden exclusief door Speeltuinvereniging Philipsdorp beheerd. Behalve zoals expliciet vermeld in deze algemene ticketvoorwaarden, worden geen andere rechten of licenties met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten verleend of geïmpliceerd.

7.2 Speeltuinvereniging Philipsdorp heeft technische maatregelen genomen om het Ticketservice platform te beschermen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan dergelijke technische maatregelen te verwijderen of te omzeilen of deze technische maatregelen te laten verwijderen of omzeilen. Indien er verwijdering of omzeiling van technische maatregelen heeft plaatsgevonden heeft dit onmiddellijke opschorting van het gebruik van het Ticketservice platform als consequentie en niettegenstaande het recht van Speeltuinvereniging Philipsdorp om volledige schadevergoeding te eisen.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Speeltuinvereniging Philipsdorp is niet aansprakelijk jegens Gebruiker voor; enige schade die Gebruiker als gevolg van het gebruik van het Ticketservice platform heeft geleden, de uitvoering van de Ticketovereenkomst, enige handeling van Speeltuinvereniging Philipsdorp (tenzij opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid), enige geïmpliceerde garantie, enige voorwaarde of andere termijn, verwerking van persoonsgegevens, enige winstderving, indirecte schade of andere schade

(veroorzaakt door nalatigheid van Speeltuinvereniging Philipsdorp, haar werknemers of agenten of anderszins) en / of het gebruik of misbruik van het gebruikersaccount met betrekking tot het gebruik van het Ticketservice platform.

8.2 In gevallen waarin Speeltuinvereniging Philipsdorp aansprakelijk is jegens Gebruiker voor enige schade of verlies, bedraagt de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Speeltuinvereniging Philipsdorp onder deze algemene ticketvoorwaarden maximaal EUR 100,- (honderd Euro).

8.3 De Gebruiker erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat het gebruik van de het Ticketservice platform op eigen risico van de Gebruiker is. Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, wordt het Ticketservice platform “AS IS” geleverd, met alle gebreken en zonder enige vorm van garantie.

8.4 Speeltuinvereniging Philipsdorp is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Ticketservice platform buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken dan wel daarvoor een reden te hoeven opgeven en zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding jegens Gebruiker ontstaat.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze algemene ticketvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met deze algemene ticketvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in ’s-Hertogenbosch.

Artikel 10. Contactgegevens

10.1 Als de Gebruiker vragen heeft over deze algemene ticketvoorwaarden, neem dan contact op met Speeltuinvereniging Philipsdorp op: Speeltuinvereniging Philipsdorp, Anthony van Leeuwenhoeklaan 30, 5612PB, Eindhoven, Nederland, E-mail: [email protected]


Follow by Email
Facebook
Twitter